ห้องเรียนออนไลน์การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4


บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

Comments