หน่วยที่ 6 โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัส-ชื่อรายวิชา ง 32201                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                                                                                                       ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  2 ชั่วโมง
ผู้สอน นางวนิดา  เอราวรรณ                                                                                                                                                                   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 2.1
              เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด ง 2.1 ม.4-6/3,4,5
          3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
          4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
          5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

2.  บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

3.  อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

4.  นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงานได้

สาระสำคัญ
            โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระ ในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผน การดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะ พื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงานอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลง แนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้
            จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองให้เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจ และชุมชน
ความเข้าใจที่คงคน
การใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 สาระการเรียนรู้
โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
    2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    4.1 กระบวนการปฏิบัติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชินงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 15.1 โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก