หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัส-ชื่อรายวิชา ง 32201                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                                                                                                        ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  2 ชั่วโมง
ผู้สอน นางวนิดา  เอราวรรณ                                                                                                                                                                  โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 2.1
              เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด ง 2.1 ม.4-6/3,4,5
          3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
          4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
          5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

3. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

สาระสำคัญ
             คอมพิวเตอร์กราฟิก คือ การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการวาดภาพ  การนำภาพมาจากสื่ออื่นๆ การใช้ซอฟแวร์เกี่ยวกับการวาดภาพสำหรับวาดภาพต่าง ในคอมพิวเตอร์  และแสดงแผนภูมิที่เกิดจากการป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์  โดยสามารถแสดงออกทางจอภาพ  หรือพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้  คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพกราฟิก ทำให้ได้ภาพกราฟิกงดงามมีคุณภาพและทำได้ง่าย
ความเข้าใจที่คงคน
การใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 สาระการเรียนรู้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
    2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    4.1 กระบวนการปฏิบัติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชินงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก