หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัส-ชื่อรายวิชา ง 32201                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                                                                                                       ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  2 ชั่วโมง
ผู้สอน นางวนิดา  เอราวรรณ                                                                                                                                                                   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 2.1
              เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด ง 2.1 ม.4-6/3,4,5
          3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
          4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
          5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้

2.  ยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้

สาระสำคัญ
             การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกจำเป็นต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ (Specification) สำหรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งระบบกราฟิกในคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายๆ อย่างด้วยกัน แต่องค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญ ดังนี้

1.       อุปกรณ์รับข้อมูล

2.       ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิก

3.       อุปกรณ์แสดงผล

ความเข้าใจที่คงคน
การใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 สาระการเรียนรู้
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
    2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    4.1 กระบวนการปฏิบัติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชินงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก