หน่วยที่ 3 หลักการสร้างภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการสร้างภาพ

รหัส-ชื่อรายวิชา ง 32201                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                                                                                                       ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  4 ชั่วโมง
ผู้สอน นางวนิดา  เอราวรรณ                                                                                                                                                                   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 2.1
              เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด ง 2.1 ม.4-6/3,4,5
          3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
          4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
          5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้

2.  นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้

3.  นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้

สาระสำคัญ
             ขั้นตอนในการสร้างผลงานกราฟิก มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ 

1. ขั้นตอนการออกแบบ เป็นขั้นตอนสำหรับการออกแบบและการตระเตรียมแนวความคิด  หรือ  Concept ของผลงานที่กำลังจะสร้าง ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากจัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด การออกแบบดีจะทำให้ผลงานที่ออกมาน่าประทับใจไปกว่าครึ่ง  

2. ขั้นตอนการสร้างภาพ เป็นขั้นตอนในการดำเนินการสร้าง ตามที่เราได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนแรก 

3. ขั้นตอนการจัดเก็บ การจัดเก็บภาพเพื่อนำไปใช้งานต่อไปโดยเลือกฟอร์แมตภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของภาพ  และลักษณะของงานที่นำไปใช้ประโยชน์  

          หลักการออกแบบสร้างภาพ สิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบเพื่อสร้างภาพ มีดังนี้

1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสร้างภาพ

2. Concept  ของภาพ

3. ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมาย ( Creative)

4. ความสวยงามและความมีคุณภาพ

5. ประโยชน์ใช้สอยหรือประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

          ความรู้เกี่ยวกับสี  สีหรือ Color (ภาษาอเมริกัน) หรือ Colour (ภาษาอังกฤษ) คือความกว้างของคลื่นแสงที่ตกกระทบบนพื้นผิวของวัตถุแล้วสะท้อนเข้าดวงตามนุษย์  ความกว้างของคลื่นแสงที่แตกต่างกันเหล่านี้จะทำให้ประสาทตอของมนุษย์ส่งค่าไปยังสมองเพื่อแปรผลและรับรู้ว่าวัตถุนั้นมีสีอะไรและที่สมองนี้จะสามารถรับรู้ สีหลักๆ  ได้เพียง 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน  

ความเข้าใจที่คงคน
การใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ และความรู้เกี่ยวกับสี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
    2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    4.1 กระบวนการปฏิบัติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชินงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 3.1 หลักการสร้างภาพ