หน่วยที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัส-ชื่อรายวิชา ง 32201                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                                                                                                                                         ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
ผู้สอน นางวนิดา  เอราวรรณ                                                                                                                                                                   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 2.1
        เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด ง 2.1 ม.4-6/1
        อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2.  สร้างชิ้นงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

สาระสำคัญ
นักคอมพิวเตอร์  คือ  ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  และนำความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีมาใช้ประโยชน์ในการ                                       ดำเนินอาชีพ  ตลอดจนพัฒนาความรู้ของตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอๆ
นักคอมพิวเตอร์กราฟิก คือ บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับด้านมัลติมีเดีย  ออกแบบนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์  และงานเกี่ยวกับรูปภาพ ป้ายโฆษณา

ความเข้าใจที่คงคน
การเลือกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 สาระการเรียนรู้
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการทำงาน
6. รักความเป็นไทย
7. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
    2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    4.1 กระบวนการปฏิบัติ
    4.2 กระบวนการทำงานกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชินงานหรือภาระงาน
ใบงาน 14.1 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก