ใบงานเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก

คำสั่ง
       ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ( email@khuem.ac.th ) เช่น รหัสนักเรียน@khuem.ac.th จากนั้นให้เข้าทำ "ใบงานเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก(
.pdf)
โดยมีขั้นตอนการทำใบงานดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารใบงาน
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ตอบคำถามลงในใบงานแล้วบันทึกไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดเก็บไว้ใน Google Drive. โฟลเดอร์แฟ้มสะสมงานของนักเรียน       เองหรือส่งไปที่mail wanida@khuem.ac.th เพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะ