หน่วยที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Photoshop Cs6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6

รหัส-ชื่อรายวิชา ว 31281                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                                                                                                                       ภาคเรียนที่  2   เวลาเรียน 48 ชั่วโมง
ผู้สอน นางวนิดา  เอราวรรณ                                                                                                                                                โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแกปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.4/3
             3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
             4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4/1
             1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop 
4. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม
 Photoshop ได้อย่างน้อย 4 ชิ้น
5. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
6. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงาน อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

สาระสำคัญ
             Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่งภาพที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุด อันเนื่องมาจากคุณสมบัติเด่นซึ่งมีอยู่อย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถจัดการไฟล์สารพัดชนิด ที่ใช้ในงานประเภทต่างๆ ทั้งรูปที่ไปผ่านขบวนการพิมพ์ และรูปที่จะนำไปใช้กับเว็บเพจ มีความสามารถเป็นเยี่ยม ในการแก้ไขตกแต่งภาพ และการล้างเอฟเฟ็คพิเศษต่างๆ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง
             Photoshop นั้นถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น การสร้างตัวอักษร การตกแต่งภาพถ่าย (Retouch) การสร้างภาพกราฟิก รวมถึงการออกแบบสิ่งพิมพ์อีกด้วย ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามนั้นไม่ใช่เพียงแค่มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ (Idea) ที่ดี แต่จะต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละอย่างภายในโปรแกรมอีกด้วย 
             เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวางเอาไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งนอกจากเครื่องมือที่เห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว  ในบางเครื่องมือยังมีปุ่มต่างๆ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวดเดียวกันซ่อนอยู่อีก โดยการแบ่งกลุ่มของเครื่องมือได้ดังนี้  ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง  Selection  ชุดเครื่องมือสำหรับการ Crop ภาพ  ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ  ชุดเครื่องมือสำหรับระบายสี  ชุดเครื่องมือสำหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร  ชุดเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
             Panel เป็นหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือที่ช่วยในการปรับแต่งต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย พาเนล Navigator, พาเนล Color, พาเนล Swatches, พาเนลStyles, พาเนลAdjustments, พาเนล Layers, พาเนล History 
             การสร้างงานหรือสร้างภาพในโปรแกรม Photoshop ต้องใช้เครื่องมือใน Toolbox มาใช้งานและหลักการในการใช้สี  หรือการทำงานกับ Panel ต่างๆ  อีกทั้งคำสั่งจากเมนูบาร์ซึ่งรวบรวมไว้สำหรับในการสร้างงาน  หลังจากสร้างเสร็จแล้วเราสามารถบันทึกข้อมูลรูปภาพหรือว่าตัวอักษร เพื่อว่าสามารถเรียกดูข้อมูลของแฟ้มที่บันทึกไว้มาใช้งานหรือแก้ไขตกแต่งภาพในโอกาสต่อไปได้


ความเข้าใจที่คงคน
การใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 สาระการเรียนรู้
รู้จักกับโปรแกรม Photoshop  
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop
เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน
Panel สำคัญๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ
การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
    2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.2 ทักษะการคิดสังเคราะห์
    2.3 ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    2.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    2.5 ทักษะการคิดเป็นระบบ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    4.1 กระบวนการปฏิบัติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ชินงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ 6.1 รู้จักกับโปรแกรม Photoshop
ใบงานที่ 7.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop
ใบงานที่ 8.1 เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน
ใบงานที่ 9.1 Panel สำคัญๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ
ใบงานที่ 10.1 เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน
ใบงานที่ 11.1 การสร้างงานด้วย Photoshop
ใบงานที่ 12.1 การวาดการ์ตูน
ใบงานที่ 13.1 การทำการ์ดอวยพร
ใบงานที่ 14.1 การทำโปสเตอร์