แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2

แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การใช้งานโปรแกรม Photo Shop 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ


คำชี้แจง
  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
  2. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก นักเรียนต้องทำทุกข้อก่อนส่งคำตอบ
  3. ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วย email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student@khuem.ac.th
  4. เริ่มทำแบบทดสอบโดยให้คลิก "ทำแบบทดสอบ" ด้านล่างComments