ใบความรู้เรื่อง การทำโปสเตอร์

คำสั่ง
         ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ( email@khuem.ac.th ) เช่น รหัสนักเรียน@khuem.ac.th จากนั้นให้นักเรียนศึกษา "ใบความรู้เรื่อง การทำโปสเตอร์ที่ละขั้นตอน แล้วนำความรู้ที่ได้รับจากใบความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมใบงาน "ใบงานเรื่อง การทำโปสเตอร์"


แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


Comments