ใบความรู้เรื่อง การวาดการ์ตูน

คำสั่ง
         ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ( email@khuem.ac.th ) เช่น รหัสนักเรียน@khuem.ac.th จากนั้นให้นักเรียนศึกษา "ใบความรู้เรื่อง การวาดการ์ตูน" ที่ละขั้นตอน แล้วนำความรู้ที่ได้รับจากใบความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมใบงาน "ใบงานเรื่อง การวาดการ์ตูน"



แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 

วิดีโอ YouTube



วิดีโอ YouTube


Comments