ใบงานเรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

คำสั่ง
       ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ( email@khuem.ac.th ) เช่น รหัสนักเรียน@khuem.ac.th จากนั้นให้เข้าทำ "ใบงานเรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน" โดยมีขั้นตอนการทำใบงานดังนี้

1. คลิกเลือกเอกสารใบงานเพื่อเปิดใบงานขึ้นมา  จากนั้นทำสำเนาไปไว้ใน Google Drive. โฟลเดอร์แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเอง
2. ตอบคำถามลงในใบงาน ที่อยู่ใน Google Drive. โฟลเดอร์แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเอง 
Comments