แบบทดสอบก่อนเรียน(4)

แบบทดสอบก่อนเรียน 8.1 Panel สำคัญๆ ที่นิยมใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การใช้งานโปรแกรม Photo Shop 
เรื่อง 
Panel สำคัญๆ ที่นิยมใช้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ


คำชี้แจง
  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
  2. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก นักเรียนต้องทำทุกข้อก่อนส่งคำตอบ
  3. ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วย email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student@khuem.ac.th
  4. เริ่มทำแบบทดสอบโดยให้คลิก "ทำแบบทดสอบ" ด้านล่าง

Comments