ใบงานเรื่อง Panel สำคัญๆ ที่นิยมใช้

คำสั่ง
       ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ( email@khuem.ac.th ) เช่น รหัสนักเรียน@khuem.ac.th จากนั้นให้เข้าทำ "ใบงานเรื่อง Panel สำคัญๆ ที่นิยมใช้" โดยมีขั้นตอนการทำใบงานดังนี้

1. คลิกเลือกเอกสารใบงานเพื่อเปิดใบงานขึ้นมา  จากนั้นทำสำเนาไปไว้ใน Google Drive. โฟลเดอร์แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเอง
2. ตอบคำถามลงในใบงาน ที่อยู่ใน Google Drive. โฟลเดอร์แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเอง 
Comments