แฟ้มสะสมงานนักเรียน

กิตติพงษ์ นามวงษ์

ขจรศักดิ์ โครตสมบัติ

บัชชาชัย อารีภักดิ์

รณฤทธิ์ เลี้ยงรักษา

อัครพล โพธิ์งาม

อำนาจ แก้วดวงดี

กรรณิการ์ โลหะชาติ

กัญญารัตน์ โพธิทักษ์

ณัฐนันท์ วงวิจิตร

ศศิวิมล เเก้วดวงดี

จิรัสญา กำลังทวี

ณัฐกานต์ วงวิจิตร

ณัฐฐาพร เสวิคาร

ดวงฤทัย ไพสิทธิ

นฤมล ช่วยสุข


น้ำทิพย์ นามสุขี

ปนัดดา หงษ์เวียงจันทร์


ผกาทิพย์ เจริญบุญ

ภัทรวดี ปานุเวช

มณีรัตน์ บัวไข

รัชนีกร อ่อนคง

วรรณภา ปัตถาลี

วรัญญา จรูญภาคย์

สุพัตรา สุริมาศ

สุวนิดา บุญไทย

อติมาพร เดชา

อาทิตยาพร อุ่นจิต

อารียา เทศนา