ห้องเรียนออนไลน์

ชั่วโมงที่ 1-2 ส่งลิงค์ Google Drive และทำแบบทดสอบหน่วยที่ 4

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

1. ให้นักเรียนเปิดเว็บ Google แล้วลงชื่อเข้าใช้อีเมลของตัวเอง
2. เข้าไปที่แอป Google Drive.
3. ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ แฟ้มสะสมงาน_ชื่อ-สกุลนักเรียน
4. ทำการแชร์โฟลเดอร์แบบ เปิดสาธารณะทางเว็บ
5. คัดลอกลิงค์ มากรอกข้อมูลส่งในหน้าเว็บนี้ เมนู ส่งลิงค์ Google Drive. 
6. อัพโหลดรูปประจำตัวนักเรียนไปไว้ใน โฟลเดอร์ของตัวเองใน Google Drive.

                                                    ชั่วโมงที่ 2

                                                     1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
                                                         email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น  ID1-Student
@
khuem.ac.th
                                                         จากนั้น ให้นักเรียนเข้าทดสอบวัดความรู้
 ก่อนเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  
                                                         หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photo Shop  
                                                         โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ เวลา 40 นาที 
                                                         โดยเลือกที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4"

ชั่วโมงที่ 3-4 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องรู้จักกับโปรแกรม Photoshop

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

         1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น  ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องรู้จักกับโปรแกรม Photoshop  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

         2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาถึงความหมายความเป็นมาและความสามารถของโปรแกรม Photoshop จาก ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop
                                                    
ชั่วโมงที่ 2
        1. ให้นักเรียนศึกษาการเรียกใช้งาน การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่ การเปิดไฟล์ภาพการย่อ-ขยาย ภาพ การคัดลอกภาพ การบันทึกงาน การเลิกใช้งานของโปรแกรม Photoshop  จากใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop


ชั่วโมงที่ 5-6 ใบงาน, ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ ใบงานที่ 5.1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop จำนวน ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน                                                   


ชั่วโมงที่ 2
            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ  ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
                        

ชั่วโมงที่ 7-8 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงานแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th 
ของตัวเอง เช่น 
ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop  ดังนี้ ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) เมนูบาร์ (Menu Bar) ออบชั่นบาร์ (Tool Options Bar) กล่องเครื่องมือ (Tools Bar) พาเลท (Panel) พื้นที่การทำงาน (Work Space) และแถบสถานะ  จากใบความรู้ที่ 6.1 เรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop
                                                    

ชั่วโมงที่ 2
            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  6.1 เรื่อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop จำนวน 2 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที


ชั่วโมงที่ 9-10 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงานเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ  เวลา 10 นาที

            2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ของชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection, ชุดเครื่องมือสำหรับการ Crop ภาพ, ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ จาก ใบความรู้ที่ 7.1 เรื่องเครื่องมือต่างๆ ในToolbox และหน้าที่ในการทำงาน
                                                    
ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ของชุดเครื่องมือสำหรับระบายสี, ชุดเครื่องมือสำหรับ วาดภาพและสร้างตัวอักษร, ชุดเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน จาก ใบความรู้ที่ 7.1 เรื่องเครื่องมือต่างๆ ในToolbox และหน้าที่ในการทำงาน


ชั่วโมงที่ 11-12 ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  7.1 เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน จำนวน 2 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน                                        

ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ  ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที


ชั่วโมงที่ 13-14 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พาเนล Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียนศึกษาหน้าที่การทำงานของ Panel สำคัญ ๆ ที่นิยมใช้ การเปิด-ปิดพาเนล การเคลื่อนย้ายพาเนล จากใบความรู้ที่ 8.1 เรื่องพาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้

ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  8.1  เรื่อง พาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ จำนวน 8 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 

            2ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง พาเนล Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  เวลา 10 นาที


ชั่วโมงที่ 15-16 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ  แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้สี Foreground Color และ Background Color ลักษณะการทำงานของระบบ Layer จาก ใบความรู้ที่ 9.1 เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียนศึกษา การจัดการไฟล์รูปภาพ การใช้ไม้บรรทัด(Ruler)การกำหนดเส้นไกด์ (Guides) การใช้เส้นกริด (Grid) การย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยพาเนลHistory  การปรับย่อ / ขยายมุมมองของภาพ การปรับขนาดของรูปภาพ การเพิ่มพื้นที่ของรูปภาพ จาก
ใบความรู้ที่ 9.1 เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน


ชั่วโมงที่ 17-18 ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียนศึกษาการสร้างงานด้วย Photoshopเช่น นำภาพมาสร้างเป็นหัวพู่กัน, สร้างลวดลายแบบต่อเนื่องด้วย Pattern, เทคนิคการสร้างตัวอักษรให้โดดเด่นและการปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform จากใบความรู้ที่  9.1 เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  9.1 เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน จำนวน 6 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที


ชั่วโมงที่ 19-20 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ  แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการปรับภาให้คมชัด การลบตำหนิบนใบหน้า การใส่กรอบให้กับภาพ การสร้างภาพซ้อนตัวอักษร การปรับความสว่างให้กับภาพ การทำภาพพาโนรามา จาก ใบความรู้ที่ 10.1 การสร้างงานด้วยโปรแกรมPhotoshop

ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานที่  10.1 เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop จากนั้นให้ส่งไฟล์ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ  แบบทดหลังก่อนเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที


ชั่วโมงที่ 21-22 ใบงานเรื่องการวาดภาพการ์ตูน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการวาดภาพการ์ตูนด้วย  brush Tool จาก  ใบความรู้ที่ 11.1 เรื่องการวาดภาพการ์ตูน


ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th 
ของตัวเอง เช่น 
ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบงานที่  11.1 เรื่องการวาดภาพการ์ตูน จากนั้นให้ส่งไฟล์ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน ชั่วโมงที่ 23-24 ใบงานเรื่องการทำการ์ดอวยพร

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการการทำการ์ดอวยพร จากใบความรู้ที่ 12.1 เรื่อง การทำการ์ดอวยพร


ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบงานที่  12.1 เรื่องการทำการ์ดอวยพร เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้ส่งไฟล์ผลงาน การปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน ชั่วโมงที่ 25-26 ใบงานเรื่องการทำโปสเตอร์,แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4,แบบสำรวจความพึงพอใจ

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการทำโปสเตอร์ จากใบความรู้ที่ 13.1 เรื่อง การทำโปสเตอร์

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานที่  13.1 เรื่องการทำโปสเตอร์ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้ส่งไฟล์ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 


ชั่วโมงที่ 2

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น ให้นักเรียนเข้าทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photo Shop โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ เวลา 40 นาที โดยเลือกที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4"

            2. ให้นักเรียนทำ แบบสำรวจความพึงพอใจ


หน้าเว็บย่อย (15): ชั่วโมงที่ 13-16 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงานแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop ชั่วโมงที่ 1-4 ส่งลิงค์ Google Drive และทำแบบทดสอบหน่วยที่ 4 ชั่วโมงที่ 17-20 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน ชั่วโมงที่ 21-24 ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน ชั่วโมงที่ 25-28 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พาเนล Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ ชั่วโมงที่ 29-32 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน ชั่วโมงที่ 33-36 ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน ชั่วโมงที่ 37-40 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop ชั่วโมงที่ 41-44 ใบงานเรื่องการวาดภาพการ์ตูน ชั่วโมงที่ 45-48 ใบงานเรื่องการทำการ์ดอวยพร ชั่วโมงที่ 49-52 ใบงานเรื่องการทำโปสเตอร์,แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4,แบบสำรวจความพึงพอใจ ชั่วโมงที่ 5-8 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องรู้จักกับโปรแกรม Photoshop ชั่วโมงที่ 9-12 ใบงาน, ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop และ สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
Comments