ชั่วโมงที่ 21-24 ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 21-22

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  7.1 เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน จำนวน 2 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน                                        

ชั่วโมงที่ 23-24

            1ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ  ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

Comments