ชั่วโมงที่ 37-40 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 37-38

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ  แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการปรับภาให้คมชัด การลบตำหนิบนใบหน้า การใส่กรอบให้กับภาพ การสร้างภาพซ้อนตัวอักษร การปรับความสว่างให้กับภาพ การทำภาพพาโนรามา จาก ใบความรู้ที่ 10.1 การสร้างงานด้วยโปรแกรมPhotoshop

ชั่วโมงที่ 39-40

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานที่  10.1 เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop จากนั้นให้ส่งไฟล์ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ  แบบทดหลังก่อนเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
 
Comments