ชั่วโมงที่ 41-44 ใบงานเรื่องการวาดภาพการ์ตูน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 41-42

            1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการวาดภาพการ์ตูนด้วย  brush Tool จาก  ใบความรู้ที่ 11.1 เรื่องการวาดภาพการ์ตูน


ชั่วโมงที่ 43-44

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th
ของตัวเอง เช่น 
ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบงานที่  11.1 เรื่องการวาดภาพการ์ตูน จากนั้นให้ส่งไฟล์ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 

Comments