ชั่วโมงที่ 45-48 ใบงานเรื่องการทำการ์ดอวยพร

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 45-46

            1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการการทำการ์ดอวยพร จากใบความรู้ที่ 12.1 เรื่อง การทำการ์ดอวยพร


ชั่วโมงที่ 47-48

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบงานที่  12.1 เรื่องการทำการ์ดอวยพร เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้ส่งไฟล์ผลงาน การปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 

Comments