ชั่วโมงที่ 49-52 ใบงานเรื่องการทำโปสเตอร์,แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4,แบบสำรวจความพึงพอใจ

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 49-50

            1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการทำโปสเตอร์ จากใบความรู้ที่ 13.1 เรื่อง การทำโปสเตอร์

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม  ใบงานที่  13.1 เรื่องการทำโปสเตอร์ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้ส่งไฟล์ผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 


ชั่วโมงที่ 51-52

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น ให้นักเรียนเข้าทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photo Shop โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ เวลา 40 นาที โดยเลือกที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4"

            2. ให้นักเรียนทำ แบบสำรวจความพึงพอใจ
Comments