ชั่วโมงที่ 5-8 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องรู้จักกับโปรแกรม Photoshop


คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 5-6

         1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น  ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องรู้จักกับโปรแกรม Photoshop  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

         2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาถึงความหมายความเป็นมาและความสามารถของโปรแกรม Photoshop จาก ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop
                                                    
ชั่วโมงที่ 7-8
        1. ให้นักเรียนศึกษาการเรียกใช้งาน การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่ การเปิดไฟล์ภาพการย่อ-ขยาย ภาพ การคัดลอกภาพ การบันทึกงาน การเลิกใช้งานของโปรแกรม Photoshop  จากใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop


Comments