ชั่วโมงที่ 5-6 ใบงาน, ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop และ

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ ใบงานที่ 5.1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop จำนวน 5 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงาน" ของแต่ละคน                                                   


ชั่วโมงที่ 2
            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ  ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที






































































































































 
Comments