ชั่วโมงที่ 13-16 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงานแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 13-14

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th 
ของตัวเอง เช่น 
ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop  ดังนี้ ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) เมนูบาร์ (Menu Bar) ออบชั่นบาร์ (Tool Options Bar) กล่องเครื่องมือ (Tools Bar) พาเลท (Panel) พื้นที่การทำงาน (Work Space) และแถบสถานะ  จากใบความรู้ที่ 6.1 เรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop
                                                    

ชั่วโมงที่ 15-16
            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  6.1 เรื่อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop จำนวน 2 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

Comments