ชั่วโมงที่ 17-20 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน

 คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 17-18

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงานเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ  เวลา 10 นาที

            2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ของชุดเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection, ชุดเครื่องมือสำหรับการ Crop ภาพ, ชุดเครื่องมือสำหรับการรีทัชภาพ จาก ใบความรู้ที่ 7.1 เรื่องเครื่องมือต่างๆ ในToolbox และหน้าที่ในการทำงาน
                                                    
ชั่วโมงที่ 19-20

            1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ของชุดเครื่องมือสำหรับระบายสี, ชุดเครื่องมือสำหรับ วาดภาพและสร้างตัวอักษร, ชุดเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน จาก ใบความรู้ที่ 7.1 เรื่องเครื่องมือต่างๆ ในToolbox และหน้าที่ในการทำงาน


Comments