ชั่วโมงที่ 25-28 แบบทดสอบก่อนเรียน,ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พาเนล Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้

 คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 25-26

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียนศึกษาหน้าที่การทำงานของ Panel สำคัญ ๆ ที่นิยมใช้ การเปิด-ปิดพาเนล การเคลื่อนย้ายพาเนล จากใบความรู้ที่ 8.1 เรื่องพาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้

ชั่วโมงที่ 27-28

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  8.1  เรื่อง พาเนล (Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ จำนวน 8 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน 

            2ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง พาเนล Panel) สำคัญๆ ที่นิยมใช้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  เวลา 10 นาที
                                                     

Comments