ชั่วโมงที่ 29-32 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 29-30

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าทำ  แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที

            2. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้สี Foreground Color และ Background Color ลักษณะการทำงานของระบบ Layer จาก ใบความรู้ที่ 9.1 เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

ชั่วโมงที่ 31-32

            1. ให้นักเรียนศึกษา การจัดการไฟล์รูปภาพ การใช้ไม้บรรทัด(Ruler)การกำหนดเส้นไกด์ (Guides) การใช้เส้นกริด (Grid) การย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยพาเนลHistory  การปรับย่อ / ขยายมุมมองของภาพ การปรับขนาดของรูปภาพ การเพิ่มพื้นที่ของรูปภาพ จาก
ใบความรู้ที่ 9.1 เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

Comments