ชั่วโมงที่ 33-36 ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 33-34

            1. ให้นักเรียนศึกษาการสร้างงานด้วย Photoshopเช่น นำภาพมาสร้างเป็นหัวพู่กัน, สร้างลวดลายแบบต่อเนื่องด้วย Pattern, เทคนิคการสร้างตัวอักษรให้โดดเด่นและการปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform จากใบความรู้ที่  9.1 เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน

ชั่วโมงที่ 35-36

            1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำใบงานที่  9.1 เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน จำนวน 6 ข้อ จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารคำตอบเข้าไปเก็บไว้ที่  Google Drive. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มสะสมงานของแต่ละคน

            2. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น ID1-Student
@
khuem.ac.th
 จากนั้น
ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
Comments