เกี่ยวกับรายวิชา

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
4. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้
5. ยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้
6. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้
7. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้
8. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้
9. นักเรียนสามารถบอกฟอร์แมตของภาพแบบต่าง ๆ ได้
10. สามารถอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิกได้อย่างน้อย 5 คำ
13. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
14. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเรียกใช้งาน เลิกใช้งาน ใช้คำสั่งในการจัดการไฟล์รูปภาพ บันทึกงานด้วย           โปรแกรม Adobe Photoshop ได้
15. บอกองค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop ได้
16. สามารถบอกวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
17. อธิบายหลักการและหน้าที่ในการทำงาน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ได้
18. อธิบายหน้าที่และควบคุม Panel สำคัญๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำได้
19. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้เครื่องมือและคำสั่งเกี่ยวกับการใช้สี การทำงานด้วยเมาส์ระบบเลเยอร์ และ           การจัดการไฟล์รูปภาพได้
20. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop ได้อย่างน้อย 4
 ชิ้น
11. อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
12. สร้างชิ้นงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
21. อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
22. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
23. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
24. นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงานได้


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก               กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม. 5

                    รหัสวิชา ง 32201  
                    จำนวน   หน่วยกิต                                                                       เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ  วิธีการออกแบบกราฟิก  ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงคำสั่ง
ที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการความคิดริเริ่ม            

ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิกเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง

 ลำดับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระสำคัญเวลา
(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก  บทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิก


 2
 

5
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 1. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้
2. ยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก 
 

2
 

5
 3หลักการสร้างภาพ 1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้
3. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้
4. นักเรียนสามารถบอกฟอร์แมตของภาพแบบต่าง ๆ ได้
5. 


ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก
หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพความรู้เกี่ยวกับสีฟอร์แมตของภาพคำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิก
ที่ควรรู้
 
 


4
 


10
 4 การใช้งานโปรแกรมPhotoshop1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรมPhotoshopได้
2. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเรียกใช้งาน เลิกใช้งาน ใช้คำสั่งในการจัดการไฟล์รูปภาพ บันทึกงาน
3. บอกองค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop ได้
4. สามารถบอกวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
Photoshop ได้
5. อธิบายหลักการและหน้าที่ในการทำงาน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ได้
ุ6. อธิบายหน้าที่และควบคุม Panel สำคัญๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำได้
7. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้เครื่องมือและคำสั่งเกี่ยวกับการใช้สี การทำงานด้วยเมาส์ระบบเลเยอร์ และการจัดการไฟล์รูปภาพได้
8. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรมPhotoshop ได้อย่างน้อย 4 ชิ้น


รู้จักกับโปรแกรม Photoshop(2)
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมPhotoshop (2)ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop(2)เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน(4) Panel สำคัญ ๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ(2)เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน(4)การสร้างงานด้วยโปรแกรมPhotoshop(8)
 
24
 
65
 5 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. 
ความหมายของนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
คุณธรรมและจริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์กราฟิกความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 


2
 


5
 6 โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก1.อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
3. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
4. นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงานได้ 
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์การเขียนรายงานการนำเสนอโครงงาน 
 4
 10