เกี่ยวกับรายวิชา

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop 
4. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม
 Photoshop ได้อย่างน้อย 4 ชิ้น
5นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
6
. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงาน อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก               กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม. 4           รหัสวิชา ว 31281  

                             จำนวน  2  หน่วยกิต                                                                       เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ  วิธีการออกแบบกราฟิก  ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการความคิดริเริ่ม            

ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิกเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

 ลำดับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระสำคัญเวลา
(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  


- ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก 
- บทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิก
- คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก 
- ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก
- หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับสี
- ฟอร์แมตของภาพ
- คำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิกที่ควรรู้ 16
 

10
 การใช้งานโปรแกรม Photoshop2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop 
4. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม
 Photoshop ได้อย่างน้อย 4 ชิ้น

- รู้จักกับโปรแกรม Photoshop
- เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop
- เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน
- Panel สำคัญ ๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ
- เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน
- การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop

4850
    สอบกลางภาค     1 10
 3โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก5นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
6. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงาน อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

-  ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
-  ความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
-  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
-  ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
-  การเขียนรายงานการนำเสนอโครงงาน 
- ความหมายของนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
-  คุณธรรมและจริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
-  ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก 

14    20
    สอบปลายภาค 1 10
   รวมคะแนนทั้งภาค  80 100