แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง 
ให้นักเรียนคลิกเลือกคะแนน ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน มากที่สุด ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
มากที่สุด ] , [ มาก ] , [ ปานกลาง ] ,  [ น้อย, [ น้อยที่สุด ]

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-LearningComments