คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก               กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม. 4           รหัสวิชา ว 31281  

                             จำนวน  2  หน่วยกิต                                                                       เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ  วิธีการออกแบบกราฟิก  ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการความคิดริเริ่ม            

ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิกเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

























































Comments