โครงสร้างรายวิชา


โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  คอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง


 ลำดับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระสำคัญเวลา
(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
19 พ.ค. 59
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
บทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิก


 2
 

13
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
26 พ.ค. 59 
1. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้
2. ยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก 
 

2
 

13
 3หลักการสร้างภาพ


2 มิ.ย. 59 
9 มิ.ย. 59

1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้
3. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้
4. นักเรียนสามารถบอกฟอร์แมตของภาพแบบต่าง ๆ ได้
5. สามารถอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิกได้อย่างน้อย 5 คำ


ขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก
หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพ
ความรู้เกี่ยวกับสี
ฟอร์แมตของภาพ
คำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิก
ที่ควรรู้
 
 


4
 


17
 4 การใช้งานโปรแกรม Photoshop

16 มิ.ย. 59
23 มิ.ย. 59
30 มิ.ย. 59
7 ก.ค
. 59
14 
ก.ค. 59
21 
ก.ค. 59
28 
ก.ค. 59
4 ส
.ค. 59
11 
.ค. 59
18 
.ค. 59
25 
.ค. 59
1  ก.ย. 59
8  ก.ย. 591. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรมPhotoshopได้
2. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเรียกใช้งาน เลิกใช้งาน ใช้คำสั่งในการจัดการไฟล์รูปภาพ บันทึกงาน
3. บอกองค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop ได้
4. สามารถบอกวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
Photoshop ได้
5. อธิบายหลักการและหน้าที่ในการทำงาน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ได้
ุ6. อธิบายหน้าที่และควบคุม Panel สำคัญๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำได้
7. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้เครื่องมือและคำสั่งเกี่ยวกับการใช้สี การทำงานด้วยเมาส์ระบบเลเยอร์ และการจัดการไฟล์รูปภาพได้
8. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop ได้อย่างน้อย 4 ชิ้น


รู้จักกับโปรแกรม Photoshop(2)
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop (2)
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Photoshop(2)
เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทำงาน(4) 
Panel สำคัญ ๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ(2)
เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน(4)
การสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop(8)
 
24
 
31
 5 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
15  ก.ย. 59
1. อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. สร้างชิ้นงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
ความหมายของนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
คุณธรรมและจริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์กราฟิก
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 


2
 


13
 6 โครงงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

22  ก.ย. 59
29  ก.ย. 59
1.อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
3. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
4. นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงานได้ 
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
การเขียนรายงาน
การนำเสนอโครงงาน 
 4
 13

Comments