ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop 
4. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม
 Photoshop ได้อย่างน้อย 4 ชิ้น
5. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
6
. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงาน อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

Comments