ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
4. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกได้
5. ยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกได้
6. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิกได้
7. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพได้
8. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มโมเดลสีและยกตัวอย่างโหมดของภาพแบบต่างๆ ได้
9. นักเรียนสามารถบอกฟอร์แมตของภาพแบบต่าง ๆ ได้
10. สามารถอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิกได้อย่างน้อย 5 คำ
11. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
12. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเรียกใช้งาน เลิกใช้งาน ใช้คำสั่งในการจัดการไฟล์รูปภาพ บันทึกงานด้วย           โปรแกรม Adobe Photoshop ได้
13. บอกองค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop ได้
14. สามารถบอกวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
15. อธิบายหลักการและหน้าที่ในการทำงาน และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox ได้
16. อธิบายหน้าที่และควบคุม Panel สำคัญๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำได้
17. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ใช้เครื่องมือและคำสั่งเกี่ยวกับการใช้สี การทำงานด้วยเมาส์ระบบเลเยอร์ และ           การจัดการไฟล์รูปภาพได้
18. นักเรียนสามารถสร้างงานด้วยโปรแกรม Photoshop ได้อย่างน้อย 4
ชิ้น
19. อธิบายแนวทางในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
20. สร้างชิ้นงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
21. อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
22. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
23. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
24. นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ชิ้นงานได้


***หมายเหตุ***

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 11-18 ใช้สอนโดยบทเรียนออนไลน์

Comments