ผู้จัดทำ

ชื่อ ชื่อสกุล                              :  นางวนิดา  เอราวรรณ    

ตำแหน่งและวิทยฐานะ               :  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน                                      :  คึมใหญ่วิทยา

สังกัด                                          :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙

วัน  เดือน  ปีเกิด                         :  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  อายุ  ๓๕  ปี

วัน/เดือน/ปี เข้ารับราชการ         :  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ณ โรงเรียนปรางค์กู่

อายุราชการ                               :  ๑๐  ปี  ๒  เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑)

ที่อยู่ปัจจุบัน                               :  ๑๐๘  หมู่ ๑๒ ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗๒๔๐

การศึกษาระดับปริญญา             :  
 พ.ศ. ๒๕๓๙  จบชั้นประถมศึกษา  จากโรงเรียน  โรงเรียนบ้านโนนเมือง
                                                      พ.ศ. 
๒๕๔๒  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
                                                      พ.ศ. ๒๕๔๕  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียน  โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
                                                      พ.ศ. ๒๕๔๗  อนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อว.ท.)คอมพิวเตอร์ 
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                                                      พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
                                                      มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                      พ.ศ. ๒๕๔๙  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                                                      พ.ศ. ๒๕๕๘  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา
                                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การทำงาน                                 :  ๓๑  ต.ค. ๕๑ - ๒๙  ก.ค. ๒๕๕๖  โรงเรียนปรางค์กู่  
                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
                                                      ๓๐  ก.ค. ๕๖ - ๒๖  ก.พ.  ๒๕๕๘  ช่วยราชการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  
                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
                                                      ๒๗  ก.พ.  ๒๕๕๘  - ปัจจุบัน   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  
                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙


การเป็นวิทยากร (ด้านคอมพิวเตอร์)
                                                                   :  
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education
                                                                   :  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
                                                                   :  เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างบทเรียน E-Learning ด้วยโปรแกรม  Moodle”