กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ค. 2563 23:50 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
15 พ.ค. 2563 23:49 วนิดา เอราวรรณ สร้าง สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
15 พ.ค. 2563 23:48 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข ใบความรู้ที่ 2.2_เรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
15 พ.ค. 2563 23:48 วนิดา เอราวรรณ สร้าง ใบความรู้ที่ 2.2_เรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
15 พ.ค. 2563 23:47 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข ใบความรู้ที่ 2.1_เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบัน
15 พ.ค. 2563 23:46 วนิดา เอราวรรณ สร้าง ใบความรู้ที่ 2.1_เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบัน
15 พ.ค. 2563 22:57 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
15 พ.ค. 2563 22:56 วนิดา เอราวรรณ สร้าง สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
15 พ.ค. 2563 22:53 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ค. 2563 22:52 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ค. 2563 22:51 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข ใบความรู้ที่_1.1_การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
15 พ.ค. 2563 22:50 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข เทคโนโลยี ม.2
15 พ.ค. 2563 22:45 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข ใบความรู้ที่_1.1_การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
15 พ.ค. 2563 22:42 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีกับมนุษย์
15 พ.ค. 2563 22:38 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข เทคโนโลยี ม.2
15 พ.ค. 2563 22:36 วนิดา เอราวรรณ สร้าง เทคโนโลยี ม.2
29 ก.พ. 2563 07:29 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข แฟ้มสะสมงานออนไลน์นักเรียน ม.2
5 ม.ค. 2563 22:27 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข หน้าแรก
5 ม.ค. 2563 22:27 วนิดา เอราวรรณ แนบ ตารางสอน 1-62.JPG กับ หน้าแรก
5 ม.ค. 2563 22:25 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข หน้าแรก
8 ส.ค. 2562 20:34 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข การสร้างภาพเคลื่อนไหว
8 ส.ค. 2562 20:34 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข การสร้างภาพเคลื่อนไหว
8 ส.ค. 2562 20:34 วนิดา เอราวรรณ แนบ ห้องเรียนการสร้างภาพเคลื่อนไหว.jpg กับ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
8 ส.ค. 2562 19:45 วนิดา เอราวรรณ สร้าง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
8 ส.ค. 2562 19:45 วนิดา เอราวรรณ แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า